Zasady przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego do szk贸艂 ponadpodstawowych

Ka偶dy ucze艅 do uko艅czenia 18. roku 偶ycia podlega obowi膮zkowi nauki. Oznacza to, 偶e ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej. Poni偶ej prezentujemy szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Ka偶dy ucze艅 do uko艅czenia 18. roku 偶ycia podlega obowi膮zkowi nauki. Oznacza to, 偶e ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej. Poni偶ej prezentujemy szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Sie膰 szk贸艂

Rada ka偶dego powiatu ustala sie膰 publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych, aby umo偶liwi膰 realizacj臋 obowi膮zku nauki. O typach i liczbie szk贸艂 ponadpodstawowych, liczbie oddzia艂贸w w tych szko艂ach i liczbie miejsc w oddzia艂ach decyduje organ prowadz膮cy szko艂臋, kt贸ry zatwierdza arkusz organizacyjny. Ten sam organ prowadz膮cy mo偶e r贸wnie偶 w trakcie trwaj膮cego post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego zwi臋kszy膰 liczb臋 oddzia艂贸w i miejsc planowanych na kolejny rok szkolny w danej szkole ponadpodstawowej.

Przyj臋te rozwi膮zania systemowe uwzgl臋dniaj膮 zasad臋 powszechnej dost臋pno艣ci publicznych przedszkoli, szk贸艂 i plac贸wek, kt贸ra stanowi podstaw臋 do ubiegania si臋 o przyj臋cie do wybranego przedszkola, szko艂y albo plac贸wki na r贸wnych, przejrzystych i mo偶liwych do spe艂nienia warunkach, lecz bez gwarancji, 偶e osoba zainteresowana zostanie przyj臋ta do wybranej jednostki (o ile nie jest to szko艂a podstawowa z wyznaczonym obwodem).

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo o艣wiatowe m艂odzie偶 przyjmuje si臋 do publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych po przeprowadzeniu post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego. Wskazane w ustawie kryteria s膮 mo偶liwe do spe艂nienia przez ka偶dego ucznia publicznej szko艂y podstawowej.

Zasady rekrutacji uzupe艂niaj膮cej

Rekrutacja uzupe艂niaj膮ca jest prowadzona w taki sam spos贸b jak post臋powanie rekrutacyjne. Maksymalna liczba punkt贸w, kt贸r膮 kandydat do szko艂y mo偶e uzyska膰 w post臋powaniu rekrutacyjnym, wynosi 200 punkt贸w. Punkty dziel膮 si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

  • 100 pkt. punkt贸w za oceny i osi膮gni臋cia wymienione na 艣wiadectwie,
  • 100 pkt. punkt贸w za wyniki z egzaminu 贸smoklasisty.

Szko艂a nie mo偶e przed rozpocz臋ciem post臋powania rekrutacyjnego ustali膰 minimalnej liczby punkt贸w, kt贸ra uprawnia do przyj臋cia. Ustalenie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa o艣wiatowego. Minimalna liczba punkt贸w uprawniaj膮cych do przyj臋cia do danej szko艂y jest r贸wna liczbie punkt贸w, kt贸re otrzyma艂 kandydat przyj臋ty na ostatnie wolne miejsce (z najni偶sz膮 liczb膮 punkt贸w).

Wynik post臋powania rekrutacyjnego mo偶e by膰 zweryfikowany w trybie post臋powania odwo艂awczego.

W post臋powaniu rekrutacyjnym do szk贸艂 ponadpodstawowych na rok szk. 2022/2023 post臋powanie odwo艂awcze jest przeprowadzane w trybie ustawowym (Art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z p贸藕n. zm.).; 搂 11bab ust. 3 pkt 2 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg贸lnych rozwi膮za艅 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o艣wiaty w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z p贸藕n. zm.).), w kt贸rym:

  • rodzice kandydata w terminie 3 dni od dnia og艂oszenia wynik贸w rekrutacji wyst臋puj膮 do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyj臋cia do szko艂y,
  • komisja rekrutacyjna ma obowi膮zek, tak偶e w terminie 3 dni od dnia z艂o偶enia ww. wniosku przez rodzic贸w kandydata, sporz膮dzi膰 uzasadnienie, od kt贸rego mo偶na odwo艂a膰 si臋 do dyrektora szko艂y (tak偶e w terminie 3 dni).

Na ostatnim etapie post臋powania odwo艂awczego od rozstrzygni臋cia dyrektora szko艂y przys艂uguje skarga do s膮du administracyjnego.

Te rozwi膮zania chroni膮 interesy kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o przyj臋cie do szko艂y, zapewniaj膮c im transparentne i weryfikowalne (r贸wnie偶 w post臋powaniu odwo艂awczym przed s膮dem - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo o艣wiatowe) warunki konkurowania o przyj臋cie do szko艂y.

Post臋powanie uzupe艂niaj膮ce

Pe艂na lista szk贸艂, kt贸re prowadz膮 post臋powanie uzupe艂niaj膮ce s膮 publikowane na stronach kuratori贸w o艣wiaty. Adresy stron internetowych oraz terminy post臋powa艅:

Dolno艣l膮skie

W sytuacji, gdy absolwent szko艂y podstawowej nie zrekrutuje si臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym ani w post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym, b臋dzie przyjmowany do szko艂y ponadpodstawowej, w kt贸rej pozosta艂y wolne miejsca po zako艅czeniu tych post臋powa艅 przez dyrektora tej szko艂y w trybie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo o艣wiatowe. W tym trybie kandydat mo偶e ubiega膰 si臋 o przyj臋cie do dowolnej szko艂y ponadpodstawowej, w kt贸rej s膮 wolne miejsca. Wykazy takich szk贸艂, niezw艂ocznie po og艂oszeniu wynik贸w post臋powania uzupe艂niaj膮cego, s膮 og艂aszane przez kurator贸w o艣wiaty.

Obowi膮zek zapewnienia miejsca realizacji obowi膮zku nauki przez powiat dotyczy:

  • absolwenta szko艂y podstawowej, kt贸remu nie uda艂o si臋 zrekrutowa膰 do 偶adnej szko艂y ponadpodstawowej,
  • innego ucznia 鈥 mieszka艅ca powiatu, kt贸ry ubiega si臋 o przyj臋cie do dowolnej klasy w szkole ponadpodstawowej na przyk艂ad po powrocie z zagranicy lub z uwagi na zmian臋 miejsca zamieszkania w kraju.

Art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o艣wiatowe wskazuje, 偶e zapewnienie kszta艂cenia, wychowania i opieki, w tym kszta艂cenia specjalnego i profilaktyki spo艂ecznej, jest zadaniem o艣wiatowym gmin, powiat贸w, samorz膮d贸w wojew贸dztwa. Na tle statusu i kompetencji samorz膮d贸w terytorialnych, opisanych tak偶e w przepisach ustrojowych, oznacza to, 偶e samorz膮d wykonuje te zadania w imieniu w艂asnym i na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.

Minister Edukacji i Nauki nie mo偶e wp艂ywa膰 na wynik post臋powania rekrutacyjnego ani post臋powania uzupe艂niaj膮cego. Podobnie nie ma wp艂ywu na przygotowywan膮聽w szko艂ach ponadpodstawowych liczb臋 miejsc w oddzia艂ach klas I szk贸艂 ponadpodstawowych.

Nadz贸r pedagogiczny nad szko艂ami i plac贸wkami znajduj膮cymi si臋 na obszarze wojew贸dztwa sprawuje w艂a艣ciwy kurator o艣wiaty (art. 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o艣wiatowe). Kuratorzy o艣wiaty na bie偶膮co monitoruj膮 przebieg post臋powania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

殴r贸d艂o: Ministerstwo Edukacji i Nauki