Ekrany akustyczne przy drogach - co m贸wi膮 przepisy

Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad realizuj膮c inwestycje drogowe jest zobowi膮zana przestrzega膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Dotyczy to wszystkich element贸w infrastruktury, tak偶e ekran贸w akustycznych. Poni偶ej przypominamy, kiedy, gdzie i dlaczego je stawiamy.

Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad realizuj膮c inwestycje drogowe jest zobowi膮zana przestrzega膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Dotyczy to wszystkich element贸w infrastruktury, tak偶e ekran贸w akustycznych. Poni偶ej przypominamy, kiedy, gdzie i dlaczego je stawiamy.

 • Powstanie nowej drogi wi膮偶e si臋 nie tylko z szeregiem udogodnie艅 dla kierowc贸w, ale r贸wnie偶 z oddzia艂ywaniem inwestycji na otoczenie zewn臋trzne.聽聽

 • Ekrany akustyczne ustawiamy w celu ochrony przed ha艂asem teren贸w faktycznie zagospodarowanych.聽

 • Stawiamy je tylko w przypadkach przekroczenia obowi膮zuj膮cych norm ha艂asu w 艣rodowisku.聽

 • Na etapie projektowania lub w budowie, decyzj臋 o postawieniu ekran贸w akustycznych podejmuje organ ochrony 艣rodowiska. W przypadku dr贸g istniej膮cych, decyzj臋 podejmuje w艂a艣ciwy miejscowo marsza艂ek wojew贸dztwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz lub w贸jt. Decyzja podejmowana jest na podstawie wynik贸w analizy akustycznej.聽

 • Wysoko艣膰 ekran贸w zale偶y m.in. od rodzaju zabudowy podlegaj膮cej ochronie, od poziomu przekroczenia norm ha艂asu czy odleg艂o艣ci zabudowy od drogi. Ekrany powstaj膮 w oparciu o wi膮偶膮ce nas decyzje, pozwolenia i 艣cis艂e wytyczne.聽聽聽

 • Ekrany akustyczne przy drogach zarz膮dzanych przez GDDKiA maj膮 powierzchni臋 ponad 6 mln m虏.聽

Lege artis

Dzia艂amy zgodnie z przepisami prawa i uzyskanymi decyzjami w艂a艣ciwych organ贸w. Kierujemy si臋 rozporz膮dzeniem w sprawie dopuszczalnych poziom贸w ha艂asu w 艣rodowisku, ustaw膮 o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, ustaw膮 Prawo ochrony 艣rodowiska a tak偶e zapisami miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego. To na podstawie ww. przepis贸w i dokument贸w lokalizowane i budowane s膮 ekrany akustyczne. Dodatkowe mog膮 powsta膰, je艣li normy ha艂asu b臋d膮 przekroczone i w艂a艣ciwy marsza艂ek wojew贸dztwa lub starosta wyda stosown膮 decyzj臋.

Buduj膮c chronimy 艣rodowisko

Zawsze podkre艣lamy, 偶e bezpiecze艅stwo u偶ytkownik贸w dr贸g jest priorytetem. Jednak jednym z podstawowych element贸w procesu inwestycyjnego jest r贸wnie偶 ochrona 艣rodowiska, czyli w贸d, gleb, przyrody, powietrza, zabytk贸w czy stanu akustycznego 艣rodowiska. Zagadnienia te s膮 analizowane etapowo, a jest to zwi膮zane ze zwi臋kszaj膮cym si臋 poziomem szczeg贸艂owo艣ci opracowywanej kolejno dokumentacji projektowej.聽聽

W pierwszej kolejno艣ci, w ramach studium techniczno-ekonomiczno-艣rodowiskowego, przygotowywana jest karta informacyjna przedsi臋wzi臋cia lub raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko, kt贸re s膮 podstaw膮 do uzyskania鈥decyzji 艣rodowiskowej.聽聽

Drugim etapem jest wykonanie鈥koncepcji programowej, kt贸ra鈥痡est przygotowywana w oparciu o鈥痷zyskan膮 wcze艣niej decyzj臋 艣rodowiskow膮.聽

W ramach prac projektowych analizowane s膮 r贸偶ne sposoby walki z ha艂asem - zaczynaj膮c od typowania鈥przebiegu drogi鈥(w celu omijania w maksymalnym stopniu teren贸w zabudowanych), poprzez odpowiednie鈥projektowanie niwelety鈥(tak aby tam, gdzie jest to mo偶liwe, prowadzi膰 drog臋 w wykopie), ko艅cz膮c na analizowaniu konkretnych鈥rozwi膮za艅 technicznych ograniczaj膮cych ha艂as鈥痙rogowy (np. wa艂y ziemne, konstrukcje ziemno-betonowe, ekrany akustyczne, ekrany ziemne).鈥

Bior膮c pod uwag臋 poziom przekrocze艅, usytuowanie zabudowy, warunki terenowe, w wielu przypadkach to w艂a艣nie ekrany akustyczne s膮 optymalnym rozwi膮zaniem do zastosowania w danej sytuacji. W przypadku dost臋pnych technologii mog膮 to by膰 np.鈥ekrany z trocinobetonu lub tam, gdzie to wymagane z plexiglasu.鈥

Ostatni膮 faz膮 przed rozpocz臋ciem realizacji rob贸t jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania鈥decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej鈥(ZRID). W ramach tego etapu przewidziane jest przeprowadzenie ponownej analizy 艣rodowiskowej i wykonywany jest drugi raport o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko. Zatwierdzeniem wskazanych rozwi膮za艅 chroni膮cych 艣rodowisko przed negatywnym oddzia艂ywaniem drogi jest鈥痯ostanowienie wydawane przez鈥痺艂a艣ciwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony 艣rodowiska (RDO艢). W oparciu o zapisy tego dokumentu, po uzyskaniu decyzji ZRID, realizowana jest inwestycja, w tym ekrany akustyczne.鈥

Jeste艣my zobowi膮zani do dzia艂ania zgodnie z zapisami decyzji, na bazie kt贸rych mo偶emy realizowa膰 inwestycje.聽

Ekrany akustyczne wybudowane鈥痺 oparciu o decyzje

W zakresie ochrony 艣rodowiska i zwi膮zanych z ni膮 decyzji, do鈥痥a偶dej inwestycji nale偶y podchodzi膰 indywidualnie.鈥疦admie艅my, 偶e鈥zabezpieczenia鈥痑kustyczne鈥痬og膮 powsta膰 wy艂膮cznie w celu ochrony teren贸w, kt贸re s膮 zakwalifikowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie klasyfikacji gminy鈥痡ako tereny podlegaj膮ce ochronie akustycznej.鈥疧znacza to,鈥糴鈥痭a przyk艂ad鈥痙la teren贸w鈥痷s艂ugowych ekran贸w si臋 nie buduje.聽

Zabezpieczenia akustyczne s膮 wi臋c realizowane 艣ci艣le鈥痺ed艂ug鈥痳ozstrzygni臋膰 administracyjnych, m.in. RDO艢.鈥疍okumenty鈥痶e okre艣laj膮 r贸wnie偶 warunki dotycz膮ce wykonania analizy鈥痯orealizacyjnej, czyli鈥痮pracowania, kt贸re ocenia rzeczywisty wp艂yw inwestycji na 艣rodowisko po jej zrealizowaniu.聽

GDDKiA, ani 偶aden inny zarz膮dca drogi, nie mo偶e podczas realizacji inwestycji ani po ich zako艅czeniu wybudowa膰 mniej lub wi臋cej ekran贸w akustycznych czy te偶 zmieni膰 ich lokalizacji b膮d藕 wysoko艣ci.鈥痁abezpieczenia powstaj膮 w oparciu o鈥痺i膮偶膮ce nas jako inwestora decyzje i pozwolenia.鈥

Wydane decyzje, kt贸re respektujemy podczas realizacji inwestycji, uwzgl臋dniaj膮 zapisy miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego. Dlatego obecnie stawiamy ekrany tam, gdzie dzia艂ka jest faktycznie zagospodarowana, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W innych przypadkach pozostawiamy rezerw臋 terenu pod budow臋 ekran贸w w przysz艂o艣ci (gdy z miejscowego planu wynika obowi膮zek ochrony akustycznej).聽

Zdarza si臋, 偶e pomimo wiedzy o budowie danej drogi b膮d藕 ju偶 w trakcie prac w terenie, niekt贸re osoby decyduj膮 si臋 na budow臋 nowych dom贸w lub ca艂ych osiedli wzd艂u偶 realizowanej inwestycji. Nast臋pnie, po oddaniu jej do u偶ytkowania, mieszka艅cy odczuwaj膮 uci膮偶liwo艣ci ha艂asowe i oczekuj膮 wybudowania nowych ekran贸w akustycznych.聽

Weryfikacja skuteczno艣ci zastosowanych ekran贸w鈥

Zgodnie z wi膮偶膮c膮 nas decyzj膮 RDO艢, analiz臋 porealizacyjn膮 przeprowadzamy co do zasady po roku od udost臋pnienia drogi kierowcom, gdy potoki i nat臋偶enie ruchu na nowym odcinku osi膮gn膮 sw贸j docelowy charakter.鈥 Wyniki analizy przedk艂ada si臋 organowi ochrony 艣rodowiska po 18 miesi膮cach.鈥

W przypadku potwierdzenia przekroczenia norm ha艂asu budujemy dodatkowe zabezpieczenia wskazane w decyzji marsza艂ka danego wojew贸dztwa lub starosty.鈥

Okoliczni mieszka艅cy maj膮 prawo z艂o偶y膰 r贸wnie偶 wniosek dotycz膮cy zbyt du偶ego ha艂asu, jaki generuje ruch na istniej膮cej sieci dr贸g krajowych. Taki wniosek sk艂adaj膮 do organu ochrony 艣rodowiska, kt贸ry mo偶e nakaza膰 wykonanie przegl膮du ekologicznego. Je偶eli w wyniku przeprowadzonego przegl膮du oka偶e si臋, 偶e standardy jako艣ci 艣rodowiska nie s膮 dotrzymane (np. normy ha艂asu s膮 przekroczone), organ mo偶e wyda膰 decyzj臋 zobowi膮zuj膮c膮 inwestora do dzia艂a艅 naprawczych (np. budowa lub podwy偶szenie ekran贸w akustycznych).鈥

Aby jakiekolwiek pomiary ha艂asu by艂y wiarygodne i mog艂y by膰 podstaw膮 do stwierdzenia przekroczenia norm, musz膮 by膰 wykonane odpowiedni膮 aparatur膮 pomiarow膮 oraz w okre艣lony spos贸b wskazany w regulacjach prawnych.鈥

Wyniki pomiar贸w wykonanych np. za pomoc膮 urz膮dze艅 nieposiadaj膮cych w艂a艣ciwej kalibracji przez jednostki nieposiadaj膮ce akredytacji lub wykonane w niew艂a艣ciwych warunkach atmosferycznych, nie mog膮 by膰 podstaw膮 do na艂o偶enia obowi膮zku dobudowy鈥痩ub rozbudowy鈥痚kran贸w.鈥

Dopuszczalne poziomy decybeli

Aktualnie w Polsce obowi膮zuj膮 nast臋puj膮ce dopuszczalne poziomy ha艂asu w 艣rodowisku:鈥

 • 45 dB w nocy dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych 鈥濧鈥;聽

 • 50 dB w dzie艅 dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych 鈥濧鈥;聽

 • 56 dB w nocy dla szk贸艂, szpitali w miastach i dom贸w opieki, zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz teren贸w rekreacyjno-wypoczynkowych;聽

 • 61 dB w dzie艅 dla zabudowy jednorodzinnej, szk贸艂, szpitali w miastach i dom贸w opieki;聽

 • 65 dB w dzie艅 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz teren贸w rekreacyjno-wypoczynkowych.聽

Chronimy przed ha艂asem

Ekrany akustyczne przy drogach zarz膮dzanych przez GDDKiA maj膮 powierzchni臋 ponad 6 mln m虏. Trwa艂o艣膰 ekranu wynosi od pi臋ciu do nawet ponad 15 lat i uzale偶niona jest m.in. od u偶ytego materia艂u oraz lokalizacji. 艢redni koszt 1 m虏 ekranu uzale偶niony jest od wysoko艣ci ca艂ej konstrukcji i u偶ytego materia艂u i wynosi od ok. 1000 do ok. 1600 z艂.

殴r贸d艂o: Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad